Mgr. Hana Pavelková


Advokátka
Zkušenosti. Odbornost. Loajalita.


Se mnou se ve světě práva neztratíte.

Poskytuji právní služby fyzickým osobám i společnostem.

Obchodní právo

Občanské právo

Nemovitosti

Ostatní právní oblasti

Právní služby


Obchodní právo

Provedu Vás procesem založení obchodní společnosti a poskytnu Vám právní podporu v průběhu jejího trvání. Zejména se jedná o sepis a revizi smluv používaných v obchodněprávních vztazích (kupní smlouvy, smlouvy s dodavateli, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o převodu obchodního podílu, smlouvy o výpůjčce, zápůjčce, příkazní (mandátní) smlouvy atd.).


Občanské právo

Sepíšu a zkontroluji Vám smlouvu kupní, darovací, nájemní smlouvu. Zvládneme spolu reklamaci zboží a služeb. Ochráním Vaše spotřebitelská práva. Pomohu Vám uplatnit právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Vysvětlím vše potřebné k  institutu společného jmění manželů.


Nemovitosti včetně jejich prodeje

Právní služby zahrnují sepis smlouvy o převodu nemovitostí včetně advokátní úschovy peněz a listin, sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zastoupení v řízení před katastrálním úřadem, včetně ověření podpisu na smlouvách. Sepíšu a reviduji také smlouvy, které se týkají nemovitostí (nájemní smlouvy, výpovědi nájemních smluv, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitostem apod.).


Ostatní právní oblasti

Ráda Vám pomohu i v ostatních právních oblastech. Potřebujete zkonzultovat záležitost z oblasti rodinného práva, pracovněprávní věci či insolvenčního práva? Neváhejte se na mě obrátit.


Pojištění

Jsem advokátka, která své služby garantuje. Jsem řádně registrovaná u České advokátní komory a pojištěná v rámci pojištění profesní odpovědnosti advokáta. Právní služby tak poskytuji jako kvalifikovaný právník, který ze zákona odpovídá za správnost svých služeb.


Mgr. Hana Pavelková, advokátka

ev.č. ČAK 13960

Jana Babáka 11 (Babak Office)

612 00 Brno

tel: 736 408 688 

email: kancelar@ak-pavelkova.cz 


Mgr. Hana Pavelková, advokátka, zavedla vnitřní oznamovací systém v souladu se zák.č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Zároveň vyloučila z možnosti využití vnitřního oznamovacího systému osoby, které pro společnost nevykonávají pracovní nebo jinou obdobnou činnost uvedenou v ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h), i) uvedeného zákona.